FRO.LU is under Development
+1 Stëmm
1.1k Aufrufe
Als eng vun de Mesüre fir d'Inflatioun anzedämmen hat d'Regierung den allgemengen TVA Taux fir d'Joër 2023 temporär erof gesat. Gedenkt eis Regierung ab den 1.1.2024 nees op den alen Taux (vu 17%) zeréck ze goën oder gett des Mesür nach fir d'Joer 2024 verlängert ?  
in Économie von
wieder getaggt von | 1.1k Aufrufe

1 Kommentar

Gudde Moien,

D'Reduktioun vun engem % op der TVA ass mam Tripartiteofkommes 2.0 bis den 31.12.23 festgehaale ginn. Wat duerno geschitt wäert dann eng nächst Regierung décidéieren, esou war et deemols gesot ginn. Vue dass d'Äntwert op eng parlamentaresch Fro zu dësem Moment net méi géif virun de Walen beäntwert ginn, mengen mir, dass et besser ass Koalitiounsgespréicher ofzewarden.

Mir hoffen op Ärt Versteesdemech,

Mat frëndleche Gréiss,

Please log in or register to answer this question.

Wëllkomm op FRO.LU - Du kanns hei parlamentaresch Froen proposéieren. D'Deputéiert Sven CLEMENT, Marc GOERGEN a Ben POLIDORI deposéieren dës dann an der Chamber an d'Ministeren mussen dozou dann äntwerten.