FRO.LU is under Development
0 Stimmen
1.3k Aufrufe

An enger aktueller Informatiounskampagne sensibiliséiert de Mobilitéitsministère d'Autosfuerer an aner Chaufferen iwwert den obligatoresche Sécherheetsofstand vu mindestens 1,5m beim Iwwerhuele vun engem Vëlo.


An deem Kader stellen ech mer d'Fro, wéi dat ze verstoen ass, wann de Vëlosfuerer op enger "Voie suggestive" ("Angebotsstreifen") ënnerwee ass:


a) Den Auto iwwerhëlt de Vëlo am Sënn vum Code de la route an déi 1,5m mussen agehale ginn.

oder

b) Den Auto an de Vëlo hu jeeweils hier eege Fuerspuer a fuere parallel ouni dass et als Iwwerhuelmanöver unzegesinn ass, wann den Auto méi séier ass a laanscht fiert. Den Ofstand vun 1,5m ass deementspriechend net ze berücksichtegen.


Am Code de la route (Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques) fënnt een dozou Folgendes:


Art. 125:

(...) La distance latérale minimale à observer par le conducteur d’un véhicule automoteur lorsqu’il dépasse un cycle est d’au moins 1,5 mètre.

(...)

Dans les cas visés à l’article 118, paragraphe 1 sous a), le fait que les conducteurs d’une file ou voie de circulation circulent à plus grande vitesse que ceux d’une autre file ou voie de circulation n’est pas considéré comme dépassement.


Art. 118 §1 a):

(...) Toutefois, si la densité de la circulation le justifie, les conducteurs de véhicules peuvent circuler en files parallèles

- sur les chaussées à double voie de circulation dans le même sens;
- sur les chaussées à sens unique divisées en voies de circulation;
- sur les tronçons de chaussées spécialement signalés à cet effet;

(...)


Dat liest sech esou, wéi wann d'Anzeechne vun enger Voie suggestive den Ofstand vun 1,5m géif ophiewen. Ass dat esou?


geschlossen
in Mobilité et Travaux publics von
geschlossen von | 1.3k Aufrufe

1 Kommentar

Gudde Mëtten,

haut koum d'Äntwert vum Minister. Den Auto muss och hei der voie suggestive 1,5m Ofstand haalen. https://piraten.lu/fro-lu-ofstand-beim-iwwerhuele-vun-engem-velo/ 

Wann sech weider Fro sollte stellen, zéckt net.

1 Answer

Best answer

Gudde Mëtte,

mir hunn är Fro weider geleet, dir kënnt se hei noliesen:

https://piraten.lu/fro-lu-ofstand-beim-iwwerhuele-vun-engem-velo/


Mir soen Iech Bescheed, wann d'Äntwert bis do ass.

von
Wëllkomm op FRO.LU - Du kanns hei parlamentaresch Froen proposéieren. D'Deputéiert Sven CLEMENT, Marc GOERGEN a Ben POLIDORI deposéieren dës dann an der Chamber an d'Ministeren mussen dozou dann äntwerten.