FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+7 votes
229 views
Froen un CNPD :

- Wei vill Plainten/Reklamatiounen ginn an am Ganzen ?
- Wei vill Plainten/Reklamatiounen  sinn en cours ?
- Wei vill Data Breachen goufen gemellt ?
- Wei vill Auditten goufen gemaach?
- Wei vill Sanktiounen gouf et ?

Ass et geplangt reegelméisseg Statistiken ze verëffentlechen ?
closed with the note: Fro gouf beäntwert vum "Tyler Durden"
in Protection des consommateurs by
closed by | 229 views

1 comment

Dat iwwerhëlt den C3L schonns an Date landen souguer op data.public.lu
https://data.public.lu/en/datasets/gdpr-in-luxembourg/