FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+7 Stimmen
259 Aufrufe

Bei der Aus Bezuelung vun der Assurance Dépendance ass et esou dass Déi heiansdo  den 10. vum Mount ausbezuelt gëtt aner Kéieren awer eréischt den 20. vun all Mount

 

Wouhier kennt déi Differenz an der Ausbezuelung vun deelweis 10 Deeg?

 

Firwat kann d´Assurance Dépendance net all Mount deeselwechten Datum ausbezuelt ginn?

 

Wéi en Dag vum Mount war déi freisden Ausbezuelung an deene leschten 3 Joer a firwat?

 

Wéi en Dag vum Mount war déi spéitsden Ausbezuelung an deene leschten 3 Joer a firwat?

 

A firwat gëtt et fir d´Assurance dépendance kee Kalenner wéi beim Kannergeld, Revis etc.? wou den Datum vun all Ausbezuelung dra steet?

 

Merci.


geschlossen
in Santé von
geschlossen von | 259 Aufrufe

1 Answer

Best answer

20.12.19:

Merci fir d'Fro.

Mir preparéiren eng entspriechend parlamentaresch Fro a wäerten se an de kommende Wochen deposéiren.


09.01.20:


Villmols Merci!
von
ausgewählt von
Wëllkomm op FRO.LU, wou s Du parlamentaresch Froen preparéieren a proposéieren kanns. D'Deputéiert Sven CLEMENT a Marc GOERGEN kennen dës dann an der Chamber fir dech deposéieren.